Υποχρεώσεις ασθενούς

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τα δικαιώματα αυτά, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (Υπουργική απόφαση Α3δ//Γ.Π.οικ.10976 ΦΕΚ

662/Β/02-03-2017), είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκαιρες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας ανάλογες με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας.
 2. Καθολική κάλυψη των ασθενών, σύμφωνα με το νόμο, το πλαίσιο και τους όρους που θέτει.
 3. Παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
 4. Δικαίωμα λήψης υπηρεσιών πρόληψης, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής και εμποδίζουν την εμφάνιση ασθενειών.
 5. Πρόσβαση σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος.
 6. Η κατά το δυνατόν αποφυγή της σωματικής και ψυχικής καταπόνησης και της ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας.
 7. Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στην προσωπικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
 8. Η παροχή υπηρεσιών υγείας με βάση τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάσταση της υγείας του/ης λήπτη/ριας.
 9. Η πληροφόρηση του/της ασθενούς για τα δικαιώματα του/ης, την ιατρική του/ης κατάσταση, τις θεραπευτικές του/ης επιλογές καθώς και η ενημέρωσή του/ης για τις ιατρικές πράξεις και τη θεραπεία στις οποίες υποβάλλεται και την αιτιολόγησή τους.
 10. Η ενεργός συμμετοχή του/ης ασθενούς στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγεία του/ης, κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.
 11. Το ιατρικό απόρρητο, η εχεμύθεια και οι συνθήκες ιδιωτικότητας που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και νοσηλεία.
 12. Η τήρηση των κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών υγείας και η αποτροπή περιστατικών αναξιοπρεπούς και προσβλητικής συμπεριφοράς.
 13. Η τήρηση των όρων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την απαιτούμενη ενημέρωση και συναίνεση του/ης ασθενούς σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες.
 14. Η φυσική και ηθική επανόρθωση σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
 15. Το εμπιστευτικό της επικοινωνίας του/ης με το Γραφείο και των πληροφοριών που ανταλλάσσει με αυτό.
 16. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του/ης λήπτη/ριας.
 17. Η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση του/ης από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
 18. Η απαραίτητη υποστήριξη του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και της μεταχείρισης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Τήρηση των ωρών του επισκεπτηρίου και σεβασμός της ησυχίας και ηρεμίας των ασθενών.

Συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας της Διοίκησης και των τμημάτων του Νοσοκομείου.

Απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στους χώρους του Νοσοκομείου και στο κυλικείο.

Διατήρηση του χώρου καθαρού και σεβασμός στην περιουσία του Νοσοκομείου.

Συνεργασία με όλους αυτούς που καθημερινά μοχθούν για την υγεία των ασθενών.

Συμβολή των συνοδών στην προσπάθεια του τμήματος Αιμοδοσίας για κάλυψη των αναγκών σε αίμα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την εισαγωγή σας, πρέπει σε κάθε ζήτηση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας να δώσετε τα ακριβή στοιχεία σας και να καταθέσετε το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο στο Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων.

Σε περίπτωση που χρειάζεται παρουσία συνοδού εκτός των ωρών του επισκεπτηρίου, απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη του Τμήματος για να σας χορηγήσει ειδική κάρτα.

Εάν θέλετε αποκλειστική αδελφή, απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη του Τμήματος.

Ασθενείς και συνοδοί, είσαστε υπεύθυνοι για τη φύλαξη των χρημάτων και των τιμαλφών σας.

 

Λειτουργούν ξενώνες για ασθενείς και συνοδούς.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς