Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ 03/2024 Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας του Νοσοκομείου, του Ξενώνα Πυλαίας και της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» για ένα έτος, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 1.270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με δικαίωμα ετήσιας προαίρεσης προϋπολογισμού έως του ποσού των 2.540.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής Διενέργεια 5-4-2024 CPV: 90911200-8 ΕΣΗΔΗΣ :338267

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς