Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Σχετικά με την Επιτροπή

Η ΕΝΛ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την επιτήρηση και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων καθώς και το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της αντίστοιχης πολιτικής και στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και την πρόληψη των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας. Η λειτουργία της καθορίζεται από το Υ.Α. Υ1.Γ.Π. 114971/2014 (ΦΕΚ 388/Β` 18.2.2014).

Σύσταση Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ)

Η ΕΝΛ συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, και ανασυγκροτείται ανά 4/ετία. Η σύσταση της είναι πολυπληθής και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των τμημάτων και των διευθύνσεων του νοσοκομείου. Τα βασικά της μέλη είναι ο/η πρόεδρος, ο/η αντιπρόεδρος και οι νοσηλευτές επιτήρησης λοιμώξεων που αποτελούν την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.

Έργο και αρμοδιότητες της ΕΝΛ

  1. Επιτήρηση και καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
  2. Αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης και επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών και πρωτοκόλλων για τη μείωση της μετάδοσης και διασποράς των νοσοκομειακών παθογόνων και την ορθής χρήση των αντιβιοτικών.
  3. Συνεχή επίβλεψη της εφαρμογής την καθολική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
  4. Αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης βάσει σχεδίου.
  5. Υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας στο Νοσοκομείο στην εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και των νοσοκομειακών γιατρών στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.
  6. Επικοινωνία και συνεργασία με κεντρικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας, η Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και τον ΕΟΔΥ.
  7. Ορισμός για κάθε δείκτη ελέγχου λοιμώξεων συγκεκριμένων μετρήσιμων ετήσιων στόχων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων εργαζομένων και υποβολή αυτών προς έγκριση στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
  8. Κατάρτιση ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού σχετικά με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
  9. Αξιολόγηση της συμβολής των επαγγελματιών υγείας στην προώθηση των δράσεων ελέγχου λοιμώξεων.
doctor-1
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς