Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Τον περιοδικό έλεγχο δύο (2) αεριοφυλακίων 1000 lt ιατρικού αέρα. Για τα αεριοφυλάκια ιατρικού αέρα SICC 1000lt να γίνει περιοδικός επανέλεγχος σύμφωνα με το ΦΕΚ 673/Β/1993 και την κείμενη νομοθεσία. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας (π.χ. στεγάνωση αεροφυλακίου κτλ) καθώς και η εργασία αντικατάστασης ασφαλιστικού. Θα ληφθεί μέριμνα για την αδιάλειπτη παροχή ιατρικού αέρα και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς