Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση οικονομικής προσφοράς: Αντικατάσταση χαλύβδινου τμήματος εσωτερικής γραμμής φυσικού αερίου και έκδοση πιστοποιητικού έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων αερίου. Επισυνάπτονται Τεχνικέ ς Προδιαγραφές.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΒΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς