Αρ. 14/2022 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προμήθειας αναλώσιμων υλικών λειτουργίας συστήματος ποζιτρονιακής τομογραφίας PET/CT, ετήσιας διάρκειας και με δικαίωμα ετήσιας μονομερούς προαίρεσης.

14-2022, ΔΙΑΚ, ΨΗΦ, ΑΔΑΜ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς