«Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας»

Στο νοσοκομείο μας συστάθηκε σύμφωνα με το ν.4368/2016 το αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας». Αντικείμενο και αρμοδιότητες του Γραφείου συνοπτικά είναι οι εξής :

  • 1) Σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία και φορέα μεριμνά για την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση εξυπηρέτησης αυτών, την βελτίωση της υποδοχής τους, την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών, την διευκόλυνση υποβολής αναφορών σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή και την συλλογή θετικών εντυπώσεων.
  • 2) Ενημέρωση της Διοίκησης και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας.
  • 3) Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, στατιστικές καταγραφές, επεξεργασία θεμάτων και σύνταξη εξαμηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων, οι οποίες υποβάλλονται στην Διοίκηση και στις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν οριστεί.
  • 4) Μέριμνα για την επιμέλεια και διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού στο οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα του/ης ασθενούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Στο υλικό αυτό αναγράφονται: τα δικαιώματα των ασθενών, το προστατευτικό τους πλαίσιο, πληροφορίες σχετικά με τα Τμήματα του νοσοκομείου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας, κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου και οδηγίες υποβολής παραπόνων και καταγγελιών.
  • 5) Ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού του νοσοκομείου για τις υποχρεώσεις και για τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υγείας.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP